Regulamin Konkursu z okazji Dnia Babci i Dziadka

REGULAMIN
Konkurs z okazji Dnia Babci i Dziadka

2020 konkurs regulamin

 

 1. Postanowienia Ogólne
  1. Niniejszy Regulamin (dalej Regulamin) określa zasady konkursu organizowanego pod nazwą „Konkurs z okazji Dnia Babci i Dziadka”, zwany w treści Regulaminu Konkursem.
  2. Organizatorem Konkursu jest Wydawnictwo LACERTA.
  3. Fundatorem nagrody w Konkursie jest Organizator.
  4. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników Konkursu jest Organizator.
  5. Konkurs jest prowadzony na stronie www.facebook.com/LacertaPL (zwanej dalej Fanpage).
  6. Konkurs rozpocznie się 17 stycznia 2020 roku i będzie trwał do dnia 22 stycznia 2020 do godziny 23:59 czasu lokalnego w Polsce.
  7. Ogłoszenie wyników Konkursu odbędzie się 29 stycznia 2020 do godziny 23:59 czasu lokalnego w Polsce.
  8. Organizator Konkursu zapewnia, że organizowany Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną ani grą, której wynik zależy od przypadku.
  9. Konkurs nie jest stworzony, administrowany, wspierany ani sponsorowany przez Facebook. Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook, Inc.
  10. Nadzór nad prawidłowością i przebiegiem Konkursu, tj. udzielaniem informacji na temat Konkursu oraz rozpatrywaniem reklamacji sprawują pracownicy Organizatora.
 2. Uczestnicy Konkursu
  1. Uczestnikami Konkursu mogą być wyłącznie osoby fizyczne, konsumenci w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego , posiadające pełne lub ograniczone zdolności do czynności prawnych (małoletni powyżej 13. roku życia)
  2. Uczestnik oświadcza, że:
   1. Zapoznał się z treścią Regulaminu, przy czym w przypadku osób o ograniczonej zdolności do czynności prawnych z zasadami Konkursu i treścią Regulaminu musi zapoznać się także rodzic (opiekun prawny);
   2. Wyraża zgodę i akceptuje warunki Regulaminu, w tym zapoznał się z treścią dotyczącą procedury odbioru nagrody i ją w pełni akceptuje, przy czym w przypadku osób o ograniczonej zdolności do czynności prawnych na ich udział podopiecznego musi wyrazić zgodę opiekun prawny.
   3.  Zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Regulaminu, w tym również regulaminu Facebook.
   4. Wyraził zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów związanych z uczestnictwem w Konkursie.
   5. Jest zarejestrowanym Użytkownikiem portalu społecznościowego Facebook.
   6. Posiada miejsce stałego zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
  3. W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy i współpracownicy Organizatora.
 3. Zasady Konkursu
  1. Zadaniem Uczestnika Konkursu jest:
   1. Zamieszczenie (w formie komentarza pod Postem konkursowym) zdjęcia laurki dla Babci i Dziadka, wykonanej przy pomocy elementów z gier wydanych przez Organizatora
  2. Nie ma ograniczenia liczby zgłoszeń konkursoych na jednego Uczestnika.
  3. Organizator będzie oceniać kreatywność wykonania laurki.
 4. Warunki uczestnictwa w konkursie i odbioru Nagrody w Konkursie.
  1. Dostęp do Konkursu jest bezpłatny i wymaga rejestracji na portalu społecznościowym Facebook.
  2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest zaakceptowanie Regulaminu oraz poprawne wykonanie wszystkich zadań opisanych w III punkcie Regulaminu.
  3. Przewidziano jedną Nagrodę (dalej Nagroda). W przypadku spełnienia odpowiednich warunków, będą dodawane kolejne egzemplarze Nagrody, (każde 20 kolejnych zgłoszeń odblokowuje jeden egzemplarz).
  4. Nagrodą w Konkursie jest gra planszowa, Patchwork Express Wydawnictwa Lacerta.
  5. O przyznaniu Nagrody decyduje Organizator w drodze analizy poprawności, kreatywności wykonania zadania opisanego w punkcie III Regulaminu przez Uczestników Konkursu.
  6. Spośród nadesłanych odpowiedzi Organizator wyłoni 1 lub więcej Zwycięzców.
  7. Zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni o wygranej i warunkach odbioru Nagrody za pośrednictwem wiadomości prywatnej, wysłanej na Facebooku w ciągu 3 dni roboczych od momentu zakończenia konkursu.
  8. Publiczna informacja o wygranej zostanie również umieszczona w komentarzu do posta konkursowego na stronie facebook.com/LacertaPL.
  9. Warunkiem odebrania przez nagrodzonego Uczestnika nagrody jest przesłanie w ciągu 48 godzin od ogłoszenia wyników Konkursu na Fanpage`u: www.facebook.com/LacertaPL wiadomości prywatnej z następującymi danymi:
   1. Imię i nazwisko
   2. Adres korespondencyjny
   3. Numer telefonu
   4. Adres mailowy
  10. Brak wysłania wiadomości, o której mowa w podpunkcie 9 lub przekroczenie dopuszczalnego czasu odpowiedzi lub wysłanie nieprawidłowych danych powoduje utratę przez uczestnika prawa do nagrody.
  11. Przyznana w Konkursie nagroda zostanie wysłana Uczestnikowi do 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania przez Organizatora informacji, o której mowa w podpunkcie 9.
  12. Nagroda zostanie wysłane na koszt Organizatora za pomocą firmy kurierskiej na adres wskazany przez Uczestnika.
  13. Przyznane nagrody nie mogą być wymienione na gotówkę, ani na inne rzeczy.
 5. Zakres odpowiedzialności Organizatora
  1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzetelność i prawdziwość danych Uczestników Konkursu, w tym za brak możliwości przekazania nagród, z przyczyny leżących po stronie Uczestnika, w szczególności, jeśli ten nie podał prawdziwego adresu do korespondencji lub podane dane są niepełne lub nieaktualne.
  2. Organizator oświadcza, że nie prowadzi kontroli, ani monitoringu treści umieszczanych przez Uczestników w zakresie rzetelności i prawdziwości, z zastrzeżeniem działań związanych
   z usunięciem naruszeń Regulaminu lub przepisów powszechnie obowiązujących.
  3. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie Uczestników, których działania są sprzeczne z prawem lub Regulaminem oraz regulaminem Facebooka, w szczególności uczestników, którzy:
   1. Zamieszczają treści niezgodne z obowiązującym prawem lub Regulaminem dostępnym na portalu Facebook (w szczególności zawierające treści obraźliwe, zarówno w warstwie tekstowej, jak i graficznej).
   2. Podejmują działania z wykorzystaniem konta/profilu utworzonego niezgodnie z zasadami Facebooka.
   3. Podejmują działania z wykorzystaniem niezgodnych z zasadami Facebooka kont/profili osób trzecich.
   4. Ingerują w mechanizm działania Konkursu.
   5. Tworzą fikcyjne konta/profile w serwisie Facebook
 6. Przetwarzanie danych osobowych
  1. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane przez Organizatora wyłącznie w celu dokonania czynności niezbędnych do prawidłowego przeprowadzenia Konkursu.
  2. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przechowywane przez Organizatora tylko przez okres niezbędny do przeprowadzenia Konkursu i wydania nagród wyróżnionym Uczestnikom.
  3. Uczestnicy mają prawo wglądu do przetwarzanych danych i ich poprawiania oraz usuwania. Dane są podawane na zasadach dobrowolności, przy czym w zakresie uczestnictwa w Konkursie wymagana jest rejestracja na portalu społecznościowym Facebook.
  4. W momencie usunięcia danych Użytkownik traci możliwość Uczestnictwa w Konkursie.
 7. Prawa Autorskie
  1. Wszelkie prawa własności intelektualnej do Konkursu przysługują Organizatorowi. Uczestnictwo w Konkursie nie skutkuje w żadnym zakresie nabyciem przez Uczestników jakichkolwiek praw własności intelektualnej.
  2. Zabronione jest naruszanie w jakikolwiek sposób praw własności intelektualnej w Konkursie.
 8. Postanowienia końcowe
  1. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa.
  2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu w trakcie jego trwania. Informacja o zmianach będzie zamieszczona na Fanpage’u: facebook.com/LacertaPL.
Zapisz
Ustawienia cookies dla tej przeglądarki
Użyawmy cookies, aby zapewnić właściwą jakość obsługi na tej stronie internetowej. Jeśli odrzucisz wykorzystywane cookies, ta strona może przestać poprawnie działać.
Akceptuj wszystkie
Odrzuć wszystkie
Czytaj dalej
Analityczne
Google Analytics
Zaakceptuj
Odrzuć
Marketingowe
Facebook
Zaakceptuj
Odrzuć