Regulamin Turnieju Ostium we Wrocławiu

 1. Postanowienia Ogólne
  1. Niniejszy Regulamin Turnieju OSTIUM (dalej Turniej) w grę Ostium (dalej Regulamin) określa zasady Turnieju.
  2. Organizatorem Turnieju jest Lacerta Małgorzata Korzeniewska z siedzibą we Wrocławiu ul. Gryczana 26, 54-067 Wrocław, NIP 8821538940 zwana dalej Organizatorem.
  3. Turniej rozgrywa się w grę planszową Ostium.
  4. Fundatorem nagród w Turnieju jest Organizator.
  5. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników Turnieju jest Organizator.
  6. Turniej odbędzie się 6 lipca 2021 roku w Awarii Prądu we Wrocławiu.
  7. Nadzór nad prawidłowością i przebiegiem Turnieju sprawują pracownicy Organizatora.
  8. Wszystkie aktualizacje odnośnie do Turnieju będą publikowane na stronie wydarzenia na facebooku.
 2. Uczestnicy Turnieju.
  1. Uczestnikami Turnieju (dalej Uczestnicy) mogą być osoby, których miejsce zamieszkania znajduje się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
  2. W przypadku osób o ograniczonej zdolności do czynności prawnych (do 18 roku życia) wymagana jest pisemna zgoda opiekuna prawnego.
  3. Chęć uczestnictwa należy zgłosić poprzez specjalny formularz dostępny na stronie wydarzenia.
  4. Liczba miejsc dla Uczestników jest ograniczona. Organizator przewiduje 20 miejsc na Głównej Liście Uczestników oraz 10 miejsc na Liście Rezerwowej.
  5. Zapisy trwają do wyczerpania się miejsc lub do 6 lipca 2021 do 18:15.
  6. Uczestnicząc w Turnieju, Uczestnicy:
   1. Potwierdzają zapoznanie się z Regulaminem, a tym samym akceptują jego warunki. W przypadku osób o ograniczonej zdolności do czynności prawnych z Regulaminem również zapoznać musi się opiekun prawny.
   2. Zobowiązują się do przestrzegania Regulaminu oraz zasad fair play.
   3. Wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach związanych
    z Turniejem.
   4. Potwierdzają znajomość zasad gry planszowej Ostium.
  7. W Turnieju nie mogą brać udziału pracownicy ani rodzina pracowników Organizatora.
 3. Informacje organizacyjne Turnieju.
  1. Turniej jest jednodniowy.
  2. Turniej rozpoczyna się o godzinie 18:30, we wtorek 6 lipca 2021 roku.
  3. Od godziny 18:15 do 18:25 trwa potwierdzenie przybycia Uczestników (check-in) przy stanowisku Organizatora. W przypadku nieobecności Uczestników z Głównej Listy,
   w ich miejsce wchodzą Uczestnicy z Listy Rezerwowej wg kolejności zgłoszeń (jedynie obecni Uczestnicy będą brani pod uwagę).
  4. Miejsce Uczestnika przy stole losowane jest w czasie check-inu.
  5. Po potwierdzeniu przybycia o 18:30 opublikowana zostanie drabinka turniejowa na stronie wydarzenia na facebooku.
  6. Sędziowie.
   1. Sędziowie wybrani przez Organizatora będą cały czas obecni.
   2. Wszelkie nieprawidłowości Uczestnicy powinni zgłaszać Sędziom.
   3. Wszelkie wątpliwości co do zasad Uczestnicy powinni zgłaszać i wyjaśniać
    z Sędziami.
   4. W przypadku sytuacji nieobjętych Regulaminem Sędziowie podejmują decyzję w konsultacji z reprezentantem Organizatora.
   5. Sędziowie mogą wyznaczyć czas przeznaczony na kolejkę Uczestników przy jednym ze stołów, jeżeli dojdą do wniosku, że czas rozgrywki znacząco się wydłuża lub w reakcji na zgłoszenie Uczestników.
  1. Dyskwalifikacja
   1. Uczestnicy mogą dostać upomnienia od Sędziów za:
    1. Nieprzestrzeganie Regulaminu.
    2. Nieprzestrzeganie Zasad Gry.
    3. Nieprzestrzegania zasad fair play (podpowiadanie, rozpraszanie współgraczy, oszukiwanie, przedłużanie rozgrywki, niekulturalne zachowanie).
   2. W przypadku otrzymania od Sędziów trzech upomnień Uczestnik zostaje zdyskwalifikowany z Turnieju.
   3. W przypadku rażącego złamania zasad, decyzją Organizatora może dojść do dyskwalifikacji po jednym upomnieniu.
 1. Format Turnieju.
  1. Tryb Turnieju zostanie wybrany przez Organizatora po ostatecznym potwierdzeniu obecności Uczestników. W zależności od liczby Uczestników wybór zostanie dokonany pomiędzy Systemem Pucharowym z podwójną eliminacją, a Systemem Szwajcarskim.
  2. Ograniczenie czasu.
   1. Przewidziany czas na rundę wynosi 70 minut.
   2. Pół godziny przed planowanym końcem rundy, sędziowie informują Uczestników o pozostałym czasie.
   3. Dopuszczalne opóźnienie w zakończeniu rundy wynosi 15 minut.
   4. W przypadku przekroczenia ostatecznego czasu na rundę Turnieju, wyłonienie zwycięzcy następuje po podliczeniu sumy punktów wytrzymałości Bram, zwycięża ten Uczestnik, który posiada więcej punktów wytrzymałości Bram.
 2. Nagrody.
  1. Nagrodami dla zwycięzców Turnieju są:
   1. Za zajęcie pierwszego miejsca:
    1. 300 złotych w formie bonu do sklepu firmowego Wydawnictwa Lacerta (https://sklep.lacerta.pl/).
   2. Za zajęcie drugiego miejsca:
    1. 150 złotych w formie bonu do sklepu firmowego Wydawnictwa Lacerta (https://sklep.lacerta.pl/).
   3. Za zajęcie trzeciego oraz czwartego miejsca:
    1. 75 złotych w formie bonu do sklepu firmowego Wydawnictwa Lacerta (https://sklep.lacerta.pl/).
  2. Nagrody w postaci bonów zostaną wręczone w dniu Turnieju w formie fizycznej oraz
   w wiadomości e-mail.
  3. Ogłoszenie nazwisk zwycięzców pojawi się na stronie wydarzenia i fanpage’u Organizatora na facebooku.
 3. Przetwarzanie danych osobowych.
  1. Dane osobowe Uczestników Turnieju będą przetwarzane przez Organizatora wyłącznie w celu dokonania czynności niezbędnych do prawidłowego przeprowadzenia Turnieju.
  2. Dane osobowe Uczestników Turnieju będą przechowywane przez Organizatora tylko przez okres niezbędny do przeprowadzenia Turnieju.
  3. Uczestnicy mają prawo wglądu do przetwarzanych danych i ich poprawiania oraz usuwania. Dane są podawane na zasadach dobrowolności, przy czym w zakresie uczestnictwa w Turnieju wymagana jest rejestracja poprzez formularz na stronie wydarzenia.
  4. W momencie usunięcia danych Uczestnik traci możliwość uczestnictwa w Turnieju.
 4. Postanowienia końcowe.
  1. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa.
  2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie. Informacja o zmianach będzie zamieszczona na stronie wydarzenia na facebooku.
Zapisz
Ustawienia cookies dla tej przeglądarki
Użyawmy cookies, aby zapewnić właściwą jakość obsługi na tej stronie internetowej. Jeśli odrzucisz wykorzystywane cookies, ta strona może przestać poprawnie działać.
Akceptuj wszystkie
Odrzuć wszystkie
Czytaj dalej
Analityczne
Google Analytics
Zaakceptuj
Odrzuć
Marketingowe
Facebook
Zaakceptuj
Odrzuć