Slider

Regulamin Konkursu z okazji Dnia Dziecka

REGULAMIN

Konkurs - Dzień Dziecka 2019

 1. Postanowienia Ogólne
  1. Niniejszy Regulamin (dalej Regulamin) określa zasady konkursu organizowanego pod nazwą „Konkurs - Dzień Dziecka 2019”, zwany w treści Regulaminu Konkursem.
  2. Organizatorem Konkursu jest Wydawnictwo LACERTA.
  3. Fundatorem nagrody w Konkursie jest Organizator.
  4. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników Konkursu jest Organizator.
  5. Konkurs jest prowadzony na grupie zrzeszającej Fanów Wydawnictwa Lacerta na platformie Facebook, znajdującej się pod adresem: https://www.facebook.com/groups/2262333623863175/ (zwanej dalej Grupą).
  6. Konkurs rozpocznie się 1 czerwca 2019 roku i będzie trwał do dnia 4 czerwca 2019 do godziny 23:59 czasu lokalnego w Polsce.
  7. Ogłoszenie wyników Konkursu odbędzie się 11 czerwca 2019 do godziny 23:59 czasu lokalnego w Polsce.
  8. Organizator Konkursu zapewnia, że organizowany Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną ani grą, której wynik zależy od przypadku.
  9. Konkurs nie jest stworzony, administrowany, wspierany ani sponsorowany przez Facebook. Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook, Inc.
  10. Nadzór nad prawidłowością i przebiegiem Konkursu, tj. udzielaniem informacji na temat Konkursu oraz rozpatrywaniem reklamacji sprawują pracownicy Organizatora.
 2. Uczestnicy Konkursu
  1. Uczestnikami Konkursu mogą być wyłącznie osoby fizyczne, konsumenci w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego , posiadające pełne lub ograniczone zdolności do czynności prawnych (małoletni powyżej 13. roku życia)
  2. Uczestnik oświadcza, że:
   1. Zapoznał się z treścią Regulaminu, przy czym w przypadku osób o ograniczonej zdolności do czynności prawnych z zasadami Konkursu i treścią Regulaminu musi zapoznać się także rodzic (opiekun prawny);
   2. Wyraża zgodę i akceptuje warunki Regulaminu, w tym zapoznał się z treścią dotyczącą procedury odbioru nagrody i ją w pełni akceptuje, przy czym w przypadku osób o ograniczonej zdolności do czynności prawnych na ich udział podopiecznego musi wyrazić zgodę opiekun prawny.
   3.  Zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Regulaminu, w tym również regulaminu Facebook.
   4. Wyraził zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów związanych z uczestnictwem w Konkursie.
   5. Jest zarejestrowanym Użytkownikiem portalu społecznościowego Facebook.
   6. Posiada miejsce stałego zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
  3. W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy i współpracownicy Organizatora.
 3. Zasady Konkursu
  1. Zadaniem Uczestnika Konkursu jest:
   1. Zamieszczenie (w formie komentarza pod Postem konkursowym umieszczonym w grupie) wierszyka/piosenki o Parku Niedźwiedzi.
  2. Każdy Uczestnik Konkursu może umieścić tylko jedno zgłoszenie.
 4. Warunki uczestnictwa w konkursie i odbioru Nagrody w Konkursie.
  1. Dostęp do Konkursu jest bezpłatny i wymaga rejestracji na portalu społecznościowym Facebook oraz bycia członkiem Grupy.
  2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest zaakceptowanie Regulaminu oraz poprawne wykonanie wszystkich zadań opisanych w 3 punkcie Regulaminu.
  3. Przewidziano jedną Nagrodę (dalej Nagroda).
  4. Nagrodą w Konkursie jest Park Niedżwiedzi z insertem dedykowanym grze.
  5. O przyznaniu Nagrody decyduje Organizator w drodze analizy poprawności, kreatywności wykonania zadania opisanego w punkcie 3 Regulaminu przez Uczestników Konkursu.
  6. Spośród nadesłanych odpowiedzi Organizator wyłoni 1 zwycięzcę.
  7. Zwycięzca Konkursu zostanie powiadomiony o wygranej i warunkach odbioru Nagrody za pośrednictwem wiadomości prywatnej, wysłanej na Facebooku w ciągu 3 dni roboczych od momentu zakończenia konkursu.
  8. Publiczna informacja o wygranej zostanie również umieszczona w komentarzu do posta konkursowego na Grupie.
  9. Warunkiem odebrania przez nagrodzonego Uczestnika nagrody jest przesłanie w ciągu 48 godzin od ogłoszenia wyników Konkursu na Grupie,  w wiadomości prywatnej do Wydawnictwa Lacerta (https://www.facebook.com/LacertaPL/) z następującymi danymi:
   1. Imię i nazwisko
   2. Adres korespondencyjny
   3. Numer telefonu
   4. Adres mailowy
  10. Brak wysłania wiadomości, o której mowa w podpunkcie 9 lub przekroczenie dopuszczalnego czasu odpowiedzi lub wysłanie nieprawidłowych danych powoduje utratę przez uczestnika prawa do nagrody.
  11. Przyznana w Konkursie nagroda zostanie wysłana Uczestnikowi do 14 dni kalendarzowych od ogłoszenia wyników.
  12. Nagroda zostanie wysłane na koszt Organizatora za pomocą firmy kurierskiej na adres wskazany przez Uczestnika.
  13. Przyznane nagrody nie mogą być wymienione na gotówkę, ani na inne rzeczy.
 5. Zakres odpowiedzialności Organizatora
  1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzetelność i prawdziwość danych Uczestników Konkursu, w tym za brak możliwości przekazania nagród, z przyczyny leżących po stronie Uczestnika, w szczególności, jeśli ten nie podał prawdziwego adresu do korespondencji lub podane dane są niepełne lub nieaktualne.
  2. Organizator oświadcza, że nie prowadzi kontroli, ani monitoringu treści umieszczanych przez Uczestników w zakresie rzetelności i prawdziwości, z zastrzeżeniem działań związanych
   z usunięciem naruszeń Regulaminu lub przepisów powszechnie obowiązujących.
  3. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie Uczestników, których działania są sprzeczne z prawem lub Regulaminem oraz regulaminem Facebooka, w szczególności uczestników, którzy:
   1. Zamieszczają treści niezgodne z obowiązującym prawem lub Regulaminem dostępnym na portalu Facebook (w szczególności zawierające treści obraźliwe, zarówno w warstwie tekstowej, jak i graficznej).
   2. Podejmują działania z wykorzystaniem konta/profilu utworzonego niezgodnie z zasadami Facebooka.
   3. Podejmują działania z wykorzystaniem niezgodnych z zasadami Facebooka kont/profili osób trzecich.
   4. Ingerują w mechanizm działania Konkursu.
   5. Tworzą fikcyjne konta/profile w serwisie Facebook
 6. Przetwarzanie danych osobowych
  1. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane przez Organizatora wyłącznie w celu dokonania czynności niezbędnych do prawidłowego przeprowadzenia Konkursu.
  2. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przechowywane przez Organizatora tylko przez okres niezbędny do przeprowadzenia Konkursu i wydania nagród wyróżnionym Uczestnikom.
  3. Uczestnicy mają prawo wglądu do przetwarzanych danych i ich poprawiania oraz usuwania. Dane są podawane na zasadach dobrowolności, przy czym w zakresie uczestnictwa w Konkursie wymagana jest rejestracja na portalu społecznościowym Facebook.
  4. W momencie usunięcia danych Użytkownik traci możliwość Uczestnictwa w Konkursie.
 7. Prawa Autorskie
  1. Wszelkie prawa własności intelektualnej do Konkursu przysługują Organizatorowi. Uczestnictwo w Konkursie nie skutkuje w żadnym zakresie nabyciem przez Uczestników jakichkolwiek praw własności intelektualnej.
  2. Zabronione jest naruszanie w jakikolwiek sposób praw własności intelektualnej w Konkursie.
 8. Postanowienia końcowe
  1. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa.
  2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu w trakcie jego trwania. Informacja o zmianach będzie zamieszczona na Grupie.
 
© 2020 Wydawnictwo Lacerta