REGULAMIN Konkursów z Okazji Piętnastolecia Wydawnictwa

REGULAMIN Konkursów z Okazji Piętnastolecia Wydawnictwa

 1. Postanowienia Ogólne
  1. Niniejszy Regulamin (dalej Regulamin) określa zasady pięciu Konkursów organizowanych w maju 2021 roku z okazji piętnastolecia Wydawnictwa Lacerta, zwane w treści Regulaminu Konkursami.
  2. Organizatorami Konkursów jest Wydawnictwo LACERTA, zwane dalej Organizatorem.
  3. Fundatorem nagród w Konkursach jest Organizator.
  4. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników Konkursów jest Organizator.
  5. Konkursy prowadzone są na stronie www.facebook.com Organizatora: https://www.facebook.com/LacertaPL.
  6. Konkursy startują od 30 kwietnia w piątek i organizowane są cyklicznie, w każdy następny piątek: 7 maja, 14 maja, 21 maja oraz 28 maja 2021 roku.
  7. Każdy konkurs kończy się w pierwszą środę od jego ogłoszenia, czyli dla konkursu 30 kwietnia, termin zgłoszenia trwa do 5 maja do godziny 23:59, itd.
  8. Ogłoszenie wyników każdego z Konkursów odbywa się tydzień po wystartowaniu konkursu - czyli w następny piątek, dla konkursu z 30 kwietnia, ogłoszenie wyników nastąpi 7 maja do 23:59 pod danym postem konkursowym.
  9. Organizator Konkursów zapewnia, że organizowane Konkursy nie są grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną ani grą, której wynik zależy od przypadku.
  10. Konkursy nie są stworzone, administrowane, wspierane ani sponsorowane przez Facebook. Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook, Inc.
  11. Nadzór nad prawidłowością i przebiegiem Konkursów, tj. udzielaniem informacji na temat Konkursów oraz rozpatrywaniem reklamacji sprawują pracownicy Organizatora.
 2. Uczestnicy Konkursów
  1. Uczestnikami Konkursu mogą być wyłącznie osoby fizyczne, konsumenci w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego , posiadające pełne lub ograniczone zdolności do czynności prawnych (małoletni powyżej 13. roku życia)
  2. Uczestnik oświadcza, że:
   1. Zapoznał się z treścią Regulaminu, przy czym w przypadku osób o ograniczonej zdolności do czynności prawnych z zasadami Konkursu i treścią Regulaminu musi zapoznać się także rodzic (opiekun prawny);
   2. Wyraża zgodę i akceptuje warunki Regulaminu, w tym zapoznał się z treścią dotyczącą procedury odbioru nagrody i ją w pełni akceptuje, przy czym w przypadku osób o ograniczonej zdolności do czynności prawnych na ich udział podopiecznego musi wyrazić zgodę opiekun prawny.
   3.  Zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Regulaminu, w tym również regulaminu Facebook.
   4. Wyraził zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów związanych z uczestnictwem w Konkursach.
   5. Jest zarejestrowanym Użytkownikiem portalu społecznościowego Facebook.
   6. Posiada miejsce stałego zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
  3. W Konkursach nie mogą uczestniczyć pracownicy i współpracownicy Organizatora.
 3. Zasady Konkursów
  1. Zadaniem Uczestnika Konkursów jest:
   1. Zamieszczenie (w formie komentarza pod Postem konkursowym na Fanpage'u Organizatora) odpowiedzi na pytanie konkursowe.
  2. Każdy Uczestnik Konkursu może umieścić tylko jedno zgłoszenie pod jednym postem konkursowym.
  3. Organizatorzy będą oceniać kreatywność odpowiedzi.
  4. Odpowiedzi niekoniecznie muszą być pisemną formą wypowiedzi.
 4. Warunki uczestnictwa w Konkursach i odbioru Nagrody w Konkursach.
  1. Dostęp do Konkursu jest bezpłatny i wymaga rejestracji na portalu społecznościowym Facebook.
  2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursach jest zaakceptowanie Regulaminu oraz poprawne wykonanie wszystkich zadań opisanych w III punkcie Regulaminu.
  3. Przewidziano po jednej Nagrodzie dla każdego z Konkursów, czyli w sumie 5 Nagród.
  4. Nagrodami w Konkursach są gry planszowe Wydawnictwa Lacerta. W zależności od pytania Konkursowego są one wskazywane przez Uczestników lub Organizatora.
  5. O przyznaniu Nagrody decydują Organizatorzy w drodze analizy poprawności, kreatywności wykonania zadania opisanego w punkcie III Regulaminu przez Uczestników Konkursu.
  6. Zwycięzca danego Konkursu zostanie powiadomiony o wygranej w poście z ogłoszeniem wyników oraz w odpowiedzi do swojego komentarza (zgłoszenia) pod postem konkursowym.
  7. Warunkiem odebrania przez nagrodzonego Uczestnika nagrody jest przesłanie w ciągu 48 godzin od ogłoszenia wyników Konkursu na Fanpage`u Partnera wiadomości prywatnej z następującymi danymi:
   1. Imię i nazwisko
   2. Adres korespondencyjny
   3. Numer telefonu
   4. Adres mailowy
  8. Brak wysłania wiadomości, o której mowa w podpunkcie 7 lub przekroczenie dopuszczalnego czasu odpowiedzi lub wysłanie nieprawidłowych danych powoduje utratę przez uczestnika prawa do nagrody.
  9. Organizator przy większości Nagród, zobowiązuje się do wysłania Nagrody do 14 dni od otrzymania danych do wysyłki Zwycięzcy, jednakże w przypadku niektórych Nagród Organizator zastrzega, że wysyłka będzie możliwa dopiero po dodruku/premierze gry.
  10. Nagrody zostaną wysłane na koszt Organizatora za pomocą firmy kurierskiej na adres wskazany przez Uczestnika na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
  11. Przyznane nagrody nie mogą być wymienione na gotówkę, ani na inne rzeczy.
 5. Zakres odpowiedzialności Organizatora
  1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzetelność i prawdziwość danych Uczestników Konkursu, w tym za brak możliwości przekazania nagród, z przyczyny leżących po stronie Uczestnika, w szczególności, jeśli ten nie podał prawdziwego adresu do korespondencji lub podane dane są niepełne lub nieaktualne.
  2. Organizator oświadcza, że nie prowadzi kontroli, ani monitoringu treści umieszczanych przez Uczestników w zakresie rzetelności i prawdziwości, z zastrzeżeniem działań związanych
   z usunięciem naruszeń Regulaminu lub przepisów powszechnie obowiązujących.
  3. Organizator zastrzegaja sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie Uczestników, których działania są sprzeczne z prawem lub Regulaminem oraz regulaminem Facebooka, w szczególności uczestników, którzy:
   1. Zamieszczają treści niezgodne z obowiązującym prawem lub Regulaminem dostępnym na portalu Facebook (w szczególności zawierające treści obraźliwe, zarówno w warstwie tekstowej, jak i graficznej).
   2. Podejmują działania z wykorzystaniem konta/profilu utworzonego niezgodnie z zasadami Facebooka.
   3. Podejmują działania z wykorzystaniem niezgodnych z zasadami Facebooka kont/profili osób trzecich.
   4. Ingerują w mechanizm działania Konkursu.
   5. Tworzą fikcyjne konta/profile w serwisie Facebook
 6. Przetwarzanie danych osobowych
  1. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane przez Organizatora wyłącznie w celu dokonania czynności niezbędnych do prawidłowego przeprowadzenia Konkursu.
  2. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przechowywane przez Organizatora tylko przez okres niezbędny do przeprowadzenia Konkursu i wydania nagród wyróżnionym Uczestnikom.
  3. Uczestnicy mają prawo wglądu do przetwarzanych danych i ich poprawiania oraz usuwania. Dane są podawane na zasadach dobrowolności, przy czym w zakresie uczestnictwa w Konkursie wymagana jest rejestracja na portalu społecznościowym Facebook.
  4. W momencie usunięcia danych Użytkownik traci możliwość Uczestnictwa w Konkursie.
 7. Prawa Autorskie
  1. Wszelkie prawa własności intelektualnej do Konkursu przysługują Organizatorowi. Uczestnictwo w Konkursie nie skutkuje w żadnym zakresie nabyciem przez Uczestników jakichkolwiek praw własności intelektualnej.
  2. Zabronione jest naruszanie w jakikolwiek sposób praw własności intelektualnej w Konkursie.
 8. Postanowienia końcowe
  1. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa.
  2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu w trakcie jego trwania. Informacja o zmianach będzie zamieszczona na Fanpage’u: facebook.com/LacertaPL.
Zapisz
Ustawienia cookies dla tej przeglądarki
Użyawmy cookies, aby zapewnić właściwą jakość obsługi na tej stronie internetowej. Jeśli odrzucisz wykorzystywane cookies, ta strona może przestać poprawnie działać.
Akceptuj wszystkie
Odrzuć wszystkie
Czytaj dalej
Analityczne
Google Analytics
Zaakceptuj
Odrzuć
Marketingowe
Facebook
Zaakceptuj
Odrzuć