Regulamin IV Edycji Wielkiego Konkursu Mikołajkowego

REGULAMIN

Wielki Konkurs Mikołajkowy IV Edycja

 1. Postanowienia Ogólne
  1. Niniejszy Regulamin (dalej Regulamin) określa zasady czwartej edycji konkursu organizowanego pod nazwą „Wielki Konkurs Mikołajkowy”, zwany w treści Regulaminu Konkursem.
  2. Organizatorami Konkursu są Wydawnictwo LACERTA oraz partnerzy Wydawnictwa: GambitTV, Grajki Polecajki, Granie z Dziećmi, Planszą Po Kostkach, Planszowe Newsy, Planszówki we Dwoje (zwanych dalej Partnerami).
  3. Fundatorem nagród w Konkursie jest Wydawnictwo Lacerta.
  4. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników Konkursu jest Organizator.
  5. Konkurs prowadzony jest na stronach www.facebook.com Partnerów (zwanych dalej Fanpage) .
  6. Konkurs rozpocznie się 6 grudnia 2021 roku i będzie trwał do dnia 12 grudnia 2021 do godziny 23:59 czasu lokalnego w Polsce.
  7. Ogłoszenie wyników Konkursu odbędzie się 15 grudnia 2021 do godziny 23:59 czasu lokalnego w Polsce na Fanpage'ach poszczególnych Partnerów pod postami konkursowymi.
  8. Organizator Konkursu zapewnia, że organizowany Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną ani grą, której wynik zależy od przypadku.
  9. Konkurs nie jest stworzony, administrowany, wspierany ani sponsorowany przez Facebook. Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook, Inc.
  10. Nadzór nad prawidłowością i przebiegiem Konkursu, tj. udzielaniem informacji na temat Konkursu oraz rozpatrywaniem reklamacji sprawują pracownicy Organizatora.
 2. Uczestnicy Konkursu
  1. Uczestnikami Konkursu mogą być wyłącznie osoby fizyczne, konsumenci w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego , posiadające pełne lub ograniczone zdolności do czynności prawnych (małoletni powyżej 13. roku życia)
  2. Uczestnik oświadcza, że:
   1. Zapoznał się z treścią Regulaminu, przy czym w przypadku osób o ograniczonej zdolności do czynności prawnych z zasadami Konkursu i treścią Regulaminu musi zapoznać się także rodzic (opiekun prawny);
   2. Wyraża zgodę i akceptuje warunki Regulaminu, w tym zapoznał się z treścią dotyczącą procedury odbioru nagrody i ją w pełni akceptuje, przy czym w przypadku osób o ograniczonej zdolności do czynności prawnych na ich udział podopiecznego musi wyrazić zgodę opiekun prawny.
   3.  Zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Regulaminu, w tym również regulaminu Facebook.
   4. Wyraził zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów związanych z uczestnictwem w Konkursie.
   5. Jest zarejestrowanym Użytkownikiem portalu społecznościowego Facebook.
   6. Posiada miejsce stałego zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
  3. W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy i współpracownicy Organizatora.
 3. Zasady Konkursu
  1. Zadaniem Uczestnika Konkursu jest:
   1. Zamieszczenie (w formie komentarza pod Postem konkursowym na Fanpage'ach Partnerów) zdjęcia/treści listu napisanego/narysowanego/wykonanego do Świętego Mikołaja zawierającego prośbę o jedną z gier wydanych przez Wydawnictwo Lacerta, z uzasadnieniem w komentarzu lub w liście. Prośba niekoniecznie musi być sformułowana bezpośrednio.
   2. Lista gier, o które mogą prosić uczestnicy konkursu (ze względu na dostępność, wyczerpane nakłady, dodruki itd.):
    • Agricola wersja dla graczy
    • Agricola Rodzinna
    • Agricola Chłopi i Ich Zwierzyniec Big Box
    • Azul
    • Azul Kryształowa Mozaika (dodatek)
    • Azul Letni Pawilon
    • Azul Witraże Sintry
    • Blackout Hongkong
    • Boonlake (premiera w przyszłym roku, wysyłka po premierze)
    • Fudżi
    • Hook!
    • Kawerna
    • Kawerna Dokąd Sięgają Korzenie (dodatek)
    • Kawerna Jaskinia kontra Jaskinia
    • Kostaryka
    • Król OZO
    • Lamaland
    • Le Havre
    • Lutecja
    • Magic Maze
    • Montana
    • Naturalnie
    • O Mój Zboże + dodatki
    • Ostium
    • Owocowe Opowieści
    • Park Niedźwiedzi
    • Park Niedźwiedzi Kolej na Grizli (dodatek)
    • Paryż Miasto Świateł
    • Patchwork Doodle
    • Patchwork Folklor
    • Patchwork Edycja Zimowa
    • Patchwork Express
    • Pracownia Snów
    • Puerto Rico Trzecia Edycja
    • Spirit Island
    • Wyprawa do Newdale
    • Wysokie Napięcie
    • Wysokie Napięcie Gra Karciana
    • Wyspa Skye
    • Wyspa Skye Druidzi (dodatek)
    • Wyspa Skye Wędrowiec (dodatek)
  2. Każdy Uczestnik Konkursu może umieścić tylko jedno zgłoszenie pod jednym postem konkursowym Partnera, może jednak wziąć udział we wszystkich konkursach Partnerów.
  3. Organizatorzy będą oceniać kreatywność wykonania listu oraz jego treść/zawartość.
  4. List niekoniecznie musi być pisemną formą wypowiedzi.
 4. Warunki uczestnictwa w konkursie i odbioru Nagrody w Konkursie.
  1. Dostęp do Konkursu jest bezpłatny i wymaga rejestracji na portalu społecznościowym Facebook.
  2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest zaakceptowanie Regulaminu oraz poprawne wykonanie wszystkich zadań opisanych w III punkcie Regulaminu.
  3. Przewidziano jedną Nagrodę na konkurs każdego z Partnerów (dalej Nagroda).
  4. Nagrodą w Konkursie jest gra planszowa Wydawnictwa Lacerta, którą w swoim liście do Świętego Mikołaja Uczestnik wymienia.
  5. O przyznaniu Nagrody decydują Organizatorzy w drodze analizy poprawności, kreatywności wykonania zadania opisanego w punkcie III Regulaminu przez Uczestników Konkursu.
  6. Spośród nadesłanych odpowiedzi każdy z Partnerów wyłoni 1 zwycięzcę.
  7. Zwycięzca Konkursu zostanie powiadomiony o wygranej w komentarzu pod postem konkursowym. Następnie musi skontaktować się w formie wiadomości prywatnej z Partnerem Organizatora w ciągu 3 dni roboczych od momentu ogłoszenia wyników konkursu.
  8. Warunkiem odebrania przez nagrodzonego Uczestnika nagrody jest przesłanie w ciągu 48 godzin od ogłoszenia wyników Konkursu na Fanpage`u Partnera wiadomości prywatnej z następującymi danymi:
   1. Imię i nazwisko
   2. Adres korespondencyjny
   3. Numer telefonu
   4. Adres mailowy
  9. Brak wysłania wiadomości, o której mowa w podpunkcie 8 lub przekroczenie dopuszczalnego czasu odpowiedzi lub wysłanie nieprawidłowych danych powoduje utratę przez uczestnika prawa do nagrody.
  10. Organizator przy większości Nagród, zobowiązuje się do wysłania Nagrody do 14 dni od otrzymania danych do wysyłki Zwycięzcy, jednakże w przypadku niektórych Nagród (punkt 3.1.2) Organizator zastrzega, że wysyłka będzie możliwa dopiero po dodruku/premierze gry, a także jeśli w czasie trwania konkursu nakład jednej z gier ulegnie wyczerpaniu.
  11. Nagrody zostaną wysłane na koszt Organizatora za pomocą firmy kurierskiej na adres wskazany przez Uczestnika na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
  12. Przyznane nagrody nie mogą być wymienione na gotówkę, ani na inne rzeczy.
 5. Zakres odpowiedzialności Organizatorów
  1. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za rzetelność i prawdziwość danych Uczestników Konkursu, w tym za brak możliwości przekazania nagród, z przyczyny leżących po stronie Uczestnika, w szczególności, jeśli ten nie podał prawdziwego adresu do korespondencji lub podane dane są niepełne lub nieaktualne.
  2. Organizatorzy oświadczają, że nie prowadzą kontroli, ani monitoringu treści umieszczanych przez Uczestników w zakresie rzetelności i prawdziwości, z zastrzeżeniem działań związanych
   z usunięciem naruszeń Regulaminu lub przepisów powszechnie obowiązujących.
  3. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie Uczestników, których działania są sprzeczne z prawem lub Regulaminem oraz regulaminem Facebooka, w szczególności uczestników, którzy:
   1. Zamieszczają treści niezgodne z obowiązującym prawem lub Regulaminem dostępnym na portalu Facebook (w szczególności zawierające treści obraźliwe, zarówno w warstwie tekstowej, jak i graficznej).
   2. Podejmują działania z wykorzystaniem konta/profilu utworzonego niezgodnie z zasadami Facebooka.
   3. Podejmują działania z wykorzystaniem niezgodnych z zasadami Facebooka kont/profili osób trzecich.
   4. Ingerują w mechanizm działania Konkursu.
   5. Tworzą fikcyjne konta/profile w serwisie Facebook
 6. Przetwarzanie danych osobowych
  1. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane przez Organizatorów wyłącznie w celu dokonania czynności niezbędnych do prawidłowego przeprowadzenia Konkursu.
  2. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przechowywane przez Organizatorów tylko przez okres niezbędny do przeprowadzenia Konkursu i wydania nagród wyróżnionym Uczestnikom.
  3. Uczestnicy mają prawo wglądu do przetwarzanych danych i ich poprawiania oraz usuwania. Dane są podawane na zasadach dobrowolności, przy czym w zakresie uczestnictwa w Konkursie wymagana jest rejestracja na portalu społecznościowym Facebook.
  4. W momencie usunięcia danych Użytkownik traci możliwość Uczestnictwa w Konkursie.
 7. Prawa Autorskie
  1. Wszelkie prawa własności intelektualnej do Konkursu przysługują Organizatorom. Uczestnictwo w Konkursie nie skutkuje w żadnym zakresie nabyciem przez Uczestników jakichkolwiek praw własności intelektualnej.
  2. Zabronione jest naruszanie w jakikolwiek sposób praw własności intelektualnej w Konkursie.
 8. Postanowienia końcowe
  1. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa.
  2. Organizatorzy zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu w trakcie jego trwania. Informacja o zmianach będzie zamieszczona na Fanpage’u: facebook.com/LacertaPL.
Zapisz
Ustawienia cookies dla tej przeglądarki
Użyawmy cookies, aby zapewnić właściwą jakość obsługi na tej stronie internetowej. Jeśli odrzucisz wykorzystywane cookies, ta strona może przestać poprawnie działać.
Akceptuj wszystkie
Odrzuć wszystkie
Czytaj dalej
Analityczne
Google Analytics
Zaakceptuj
Odrzuć
Marketingowe
Facebook
Zaakceptuj
Odrzuć