Regulamin konkursu "Pokaż jak nas lubisz" - nieaktualny

Opublikowano: wtorek, 19, marzec 2013

REGULAMIN KONKURSU "POKAŻ JAK NAS LUBISZ"

Uwaga! Ta wersja regulaminu wygasła w dniu 15 sierpnia 2013 i została zastąpiona nową wersją, opublikowaną na stronie www.lacerta.pl.

1. Organizatorem konkursu jest Wydawnictwo Lacerta, z siedzibą przy ul. Bednarskiej 13/30, 54-134 Wrocław.

2. Konkurs trwa od 20 marca 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku.

3. Zadaniem w konkursie jest:

a) Kliknięcie przycisku "Lubię to!" na stronie https://www.facebook.com/LacertaPL lub http://www.lacerta.pl tak, aby w rezultacie wykonania tej czynności profil Facebook osoby klikającej został połączony z głównym profilem Wydawnictwa Lacerta. Osoba o profilu połączonym z profilem Wydawnictwa Lacerta nazywana będzie dalej uczestnikiem konkursu. Uczestnik konkursu może zweryfikować poprawność wykonania tej czynności po zalogowaniu się do własnego profilu na Facebooku.

b) Utrzymywanie aktywnego połączenia swojego profilu z profilem Wydawnictwa Lacerta.

4. Losowania nagród odbędą się:

a) 30 kwietnia 2013 roku,

b) 31 sierpnia 2013 roku,

c) 31 grudnia 2013 roku.

5. Wyniki losowania zostaną opublikowane na stronie internetowej Wydawnictwa Lacerta oraz na Facebooku po uzyskaniu zgody zwycięzcy na opublikowanie jego danych. Kontakt ze zwycięzcą odbędzie się poprzez system Facebook.

6. Nagrody będą losowane wśród wszystkich profili utrzymujących aktywną relację (opisaną w punkcie 3) z Wydawnictwem Lacerta w momencie losowania.

7. Nagrodą w każdym losowaniu będzie jeden egzemplarz gry Wydawnictwa Lacerta. Organizator zastrzega sobie prawo do nie informowania uczestników konkursu o tytule gry będącej nagrodą w danym losowaniu do momentu ogłoszenia wyników tego losowania. Przewiduje się, że nagroda w pojedynczym losowaniu będzie miała wartość pomiędzy 90zł a 300zł, więc nie podlega konieczności uiszczenia podatku od wygranej.

8. Gra zostanie dostarczona do zwycięzcy losowania na koszt Organizatora pod warunkiem, że wskazany zostanie adres doręczenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

9. Brak kontaktu ze zwycięzcą losowania przez 30 dni od daty losowania lub brak możliwości ustalenia adresu dostarczenia wysyłki przez 30 dni od daty losowania traktowane będą jako rezygnacja zwycięzcy z nagrody. W takim przypadku Organizator zostaje zwolniony ze zobowiązania przekazania nagrody zwycięzcy losowania.

10. Chęć odebrania nagrody jest jednoznaczna z akceptacją niniejszego regulaminu.

11. Organizator konkursu nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości dokonania zgłoszenia konkursowego niezależny od Organizatora, w szczególności za nieprawidłowości związane z działaniem portalu Facebook.

12. Organizator nie przewiduje wymiany nagrody na inną.

13. Za wygrane nagrody rzeczowe nie przysługuje ekwiwalent pieniężny ani rzeczowy.

14. Zwycięzcy przysługuje prawo rezygnacji z wygranej nagrody. W takiej sytuacji nagroda przechodzi na własność Organizatora.

15. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu, pod warunkiem, że nie naruszy to już nabytych praw Uczestników. O każdorazowej zmianie Organizator poinformuje uczestników na stronie internetowej Wydawnictwa Lacerta oraz na profilu Facebookowym Wydawnictwa Lacerta co najmniej na 7 dni przed wprowadzeniem zmian.

16. Organizator zastrzega sobie prawo do zawieszenia konkursu bez podania przyczyny, w dowolnym momencie. W takim przypadku wszystkie zobowiązania Organizatora wobec uczestników wygasają, a wszelkie roszczenia uczestników będą uznawane za niezasadne.

17. Regulamin wchodzi w życie z dniem 20 marca 2013.